Про сільський бюджет Бражківської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік

Про сільський бюджет Бражківської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік

 

УКРАЇНА

БРАЖКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХIY сесії сільської ради YII скликання

23 грудня 2019 року 3

Про сільський бюджет

Бражківської сільської ради

Ізюмського району Харківської області

на 2020 рік

(20314501000)

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 2000000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 2000000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 2000000 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2000000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2000 гривень, що становить 0,1% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених у цьому пункті.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з  додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 467913 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 93 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 93 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

  1. оплату праці працівників бюджетних установ;

  1. нарахування на заробітну плату;

  1. оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  1. поточні трансферти населенню;

  1. поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України надати право Бражківській сільській раді, в особі сільського голови Бражківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

9.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

9.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін визначені бюджетним законодавством.

9.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

9.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 5 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в установлених межах та обґрунтованих лімітів споживання.

11. Установити, що сільський голова Бражківської сільської ради утримуватиме чисельність працівників та здійснюватиме фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах – у межах планів використання бюджетних коштів у 2020 році.

12. Дозволити Бражківській сільській раді, в особі сільського голови Бражківської сільської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету в межах групи кодів економічної класифікації видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи кодів економічної класифікації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі.

13. Надати право сільському голові Бражківської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільским бюджетом та іншими бюджетами.

14. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. Виконавчому апарату Бражківської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Снєжко Т.І.).

Сільський голова

Бражківської сільської ради

_О.Ю. Шабельник___
(ініціали, прізвище)

Comments are closed.